Sva oprema je nabavljena u sklopu Otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti – OPREMA u projektu Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1“.

Predmet ovog otvorenog postupka bio je nabava uredskog namještaja i namještaja za kabinete/učionice/praktikume/knjižnicu, Tehničke škole, te partnerskih škola: Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod, Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška, Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška, didaktičke opreme za tehnologiju virtualne i proširene stvarnosti, didaktičkih kompleta i opreme za digitalnu fabrikaciju, specijalizirane opreme za strojarske praktikume, praktikume za senzoriku, automatizaciju, zavarivanje, elektrotehniku, 3D modeliranje i dr., kao i softvera te licenci.

Isporučena je IT oprema Tehničkoj školi Slavonski Brod te partnerskim školama – Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod, Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška i Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška te je u tijeku isporuka specijalizirane opreme i namještaja.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave je 1.727.169,44 € bez PDV-a.

Skip to content