Sva oprema je nabavljena u sklopu Otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti – OPREMA u projektu Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1“.

Predmet ovog otvorenog postupka bio je nabava uredskog namještaja i namještaja za kabinete/učionice/praktikume/knjižnicu, te specijalizirane opreme za Tehničku školu i partnerske škole: Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod, Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška, Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška. Neki od predmeta nabave su: didaktička oprema za tehnologiju virtualne i proširene stvarnosti, didaktički kompleti i oprema za digitalnu fabrikaciju, specijalizirana oprema za strojarske praktikume, praktikume za senzoriku, automatizaciju, zavarivanje, elektrotehniku, 3D modeliranje i dr., kao i softveri te licence.

Isporučena je specijalizirana oprema Tehničkoj školi Slavonski Brod te partnerskim školama – Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod, Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška i Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška, te je isporučen namještaj Tehničkoj školi Slavonski Brod.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave je 1.727.169,44 € bez PDV-a.

Skip to content